Technik BHP

clock

Czas trwania
1.5 roku (3 semestry)

book
Uzyskany dokument
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
problem
Egzamin
Egzamin zewnętrzny organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przygotowuje i przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP. Sprawdza czy praca na danym stanowisku nie jest dla kogoś wzbroniona oraz dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac Współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników – doradza w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Bada przyczyn wypadków w pracy i prowadzi rejestr dokumentów dot. wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Co dalej, czyli praca

Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. BHP. Osoba taka może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienia pracownika służby BHP.