Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Warszawska 70, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 70, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected]

3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. prawo oświatowe.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem (przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie) rekrutacyjnym w szkole – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

9. Rodzic/opiekun prawny osoby, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.