Obowiązek informacyjny dla słuchaczy w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Policealna w Płońsku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 70, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 70, 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]
 2. Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected]. 
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej. 
 4. Przetwarzanie odbywa sięw związku z procesem edukacyjnym (ocenianie, klasyfikacja, promowanie do klasy programowo wyższej), zawarcia umowy kształcenia, przechowywania danych do celów archiwizacyjnych, publikowania wizerunku na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych. 
 5. Daneosobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
 6. Administratornie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 
 7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa: organom kontrolny, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu, innym urzędom oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
 9. Osoba,której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 10. Skargęna działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.